ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2555
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวอัญชลี อุดมสุขถาวรโรงเรียนบ้านหนองเกตุคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพท.สพม. เขต 1
2นางสมสมัย ผลารักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2เกษียณอายุ 
3นายสำเนาว์ ธนะสมบัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2เกษียณอายุ 
4นายสมโภชน์ นิลประภาโรงเรียนวัดทรงธรรมเกษียณอายุ 
5นายสามารถ ศรีนวลโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วเกษียณอายุ 
6นายเชาว์ วินิจฉัยโรงเรียนวัดหนองกาน้ำเกษียณอายุ 
7นางรัชนี ทิพย์รอดโรงเรียนวัดเนินตามากเกษียณอายุ 
8นางวลี รัตนาโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญเกษียณอายุ 
9นางพัชราภรณ์ คล้อยตามโรงเรียนวัดหนองแช่แว่นเกษียณอายุ 
10นางสาวสมพร น้ำฟ้าโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยเกษียณอายุ 
11นางนงลักษณ์ หน่ายคอนโรงเรียนวัดโคกเพลาะเกษียณอายุ 
12นางสาวประทิน นันทพานิชโรงเรียนวัดแก้วศิลารามเกษียณอายุ 
13นางวิไล ประมวลรัตน์โรงเรียนวัดอัมพวนารามเกษียณอายุ 
14นายสุชาติ หอมขจรโรงเรียนบ้านหนองข่าเกษียณอายุ 
15นางลาวัณย์ ทีปกากรโรงเรียนวัดหนองสังข์เกษียณอายุ 
16นางสุวรรณา สุชาติโรงเรียนวัดนากระรอกเกษียณอายุ 
17นางอุไร ยินดีสุขโรงเรียนวัดทุ่งเหียงเกษียณอายุ 
18นางวิมล มหาปั้นโรงเรียนวัดบ้านไร่เกษียณอายุ 
19นางจักษณา รัศมีธรรมโรงเรียนวัดบ้านไร่เกษียณอายุ 
20นางสาวจิรพร บุณยรัตนสุนทรโรงเรียนบ้านห้วยตากด้ายเกษียณอายุ 
21นางสาวมาลี วีระศิลป์โรงเรียนวัดโคกขี้หนอนเกษียณอายุ 
22นางศรีนวล มานะโรงเรียนอนุบาลบ่อทองเกษียณอายุ 
23นายสุวิทย์ เกตุแก้วโรงเรียนวัดบ้านกลางลาออกจากราชการ 
24นายช่อฉัตร วงษ์เพชรโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดลาออกจากราชการ 
25นางวันทนา เรืองชัยโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์)ลาออกจากราชการ 
26นางสาวดาฤดี มงคลวีราพันธ์โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยลาออกจากราชการ 
27นางแสงจันทร์ ใหม่สาตรโรงเรียนวัดบางนางลาออกจากราชการ 
28นายบุญรอด สันติกุลโรงเรียนวัดอัมพวนารามลาออกจากราชการ 
29นายรัชชกร มโหธรโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดลาออกจากราชการ 
30นางสาวกรรณิกา อรุณสวัสดิ์โรงเรียนวัดบ้านงิ้วลาออกจากราชการ 
31นายพีรนันทร์ ศรีงามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ลาออกจากราชการ 
32นายนพพร วิชาจารย์โรงเรียนวัดห้วยยางลาออกจากราชการ 
33นางสุนันท์ ประมงคลโรงเรียนวัดท่าบุญมีลาออกจากราชการ 
34นางนพรัตน์ กีรติวศินโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงลาออกจากราชการ 
35นางเอมอร อึ๊งประดิษฐ์โรงเรียนวัดท่าบุญมีลาออกจากราชการ 
36นายวินัย โมสาลีโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธารามลาออกจากราชการ 
37นายดุษฎี ว่องไวโรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ลาออกจากราชการ 
38นายสมชาย สุขสำราญโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธารามลาออกจากราชการ 
39นางเพียงเพ็ญ เถลิงพงษ์โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยลาออกจากราชการ 
40นายกฤษณเดช พรหมศรีโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมลาออกจากราชการ 
41นายประสงค์ ทองแพงโรงเรียนวัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร)ลาออกจากราชการ 
42นายประทิน พรหมเต็มโรงเรียนบ้านหนองข่าลาออกจากราชการ 
43นางศิริเพ็ญ มาลาธรรมโรงเรียนวัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502)ลาออกจากราชการ 
44นางจงกล ประชาชัยโรงเรียนบ้านย่านซื่อลาออกจากราชการ 
45นางชนานาถ อ้นขวัญเมืองโรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาสลาออกจากราชการ 
46นายอุทัย กุลจิตติกรโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมลาออกจากราชการ 
47นางอมรรัตน์ แต่เจริญโรงเรียนวัดท่าบุญมีลาออกจากราชการ 
48นางรัตนา ว่องไวโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยลาออกจากราชการ 
49นายชวลิต อ้นขวัญเมืองโรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาสลาออกจากราชการ 
50นายพะเนตร แวดเวียงโรงเรียนบ้านโค้งประดู่เกษียณอายุ 
51นายสมพงษ์ ผาสุขโรงเรียนบ้านทรายมูลเกษียณอายุ 
52นายหาญ เหลืองอ่อนโรงเรียนบ้านบ่อกวางทองเกษียณอายุ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 04/01/2552
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2